آخرین دورهمی‌ها

جلسه یازدهم انجمن مدیران

جلسه یازدهم انجمن در روز پنج شنبه تاریخ ۲۲ آذر ماه در ساعت ۱۵ برگزار گردید و تعداد ۱۱ نفر از دوستان...

جلسه دوازدهم انجمن مدیران

جلسه دوازدهم انجمن در تاریخ ۲۰ دی ماه برگزار گردید و تعداد ۱۷ نفر از دوستان در این جلسه شرکت داشتند . جلسه...

جلسه سیزدهم انجمن مدیران

جلسه سیزدهم انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در ساعت ۱۶ برگزار گردید و تعداد ۱۲ نفر از دوستان در این جلسه شرکت...

آخرین رویدادها

جلسه یازدهم انجمن مدیران

جلسه یازدهم انجمن در روز پنج شنبه تاریخ ۲۲ آذر ماه در ساعت ۱۵ برگزار گردید و تعداد ۱۱ نفر از دوستان...

جلسه دوازدهم انجمن مدیران

جلسه دوازدهم انجمن در تاریخ ۲۰ دی ماه برگزار گردید و تعداد ۱۷ نفر از دوستان در این جلسه شرکت داشتند . جلسه...

جلسه سیزدهم انجمن مدیران

جلسه سیزدهم انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در ساعت ۱۶ برگزار گردید و تعداد ۱۲ نفر از دوستان در این جلسه شرکت...

آخرین یادداشت‌ها

جلسه یازدهم انجمن مدیران

جلسه یازدهم انجمن در روز پنج شنبه تاریخ ۲۲ آذر ماه در ساعت ۱۵ برگزار گردید و تعداد ۱۱ نفر از دوستان...

جلسه دوازدهم انجمن مدیران

جلسه دوازدهم انجمن در تاریخ ۲۰ دی ماه برگزار گردید و تعداد ۱۷ نفر از دوستان در این جلسه شرکت داشتند . جلسه...

جلسه سیزدهم انجمن مدیران

جلسه سیزدهم انجمن در تاریخ ۲۵ بهمن ماه در ساعت ۱۶ برگزار گردید و تعداد ۱۲ نفر از دوستان در این جلسه شرکت...